หน้าหลัก


บทความทางการศึกษา

 • การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย* Development of the Routine to Research

  การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย*

  Development of the Routine to Research

  บทนำ

            การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในทุกๆระดับ ดังที่มักกล่าวกันว่า "คนดี งานเด่น เน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" ซึ่งย่อมหมายถึงการพัฒนาคนจนเกิดเป็นทักษะความรู้ ความเข้าใจให้กับคนแล้วย่อมบังเกิดผลงานที่มีคุณค่าและส่งผลต่อการยอมรับนับถือในภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆได้ในที่สุด  <อ่านต่อ>


  ส่ง 13 พ.ย. 2560 23:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • การสร้างชุมชนวิชาชีพทางการเรียนสู่เขตพื้นที่การศึกษา* The Establishment of the Professional Learning Community to ESA

  การสร้างชุมชนวิชาชีพทางการเรียนสู่เขตพื้นที่การศึกษา*

  The Establishment of the Professional Learning Community to ESA

  ปฐมบท

          ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของประเทศชาติจากทุกภาคส่วนได้กระทำติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จากสิ่งบ่งบอกหลากหลายประการที่ทำให้ภาพของการพัฒนาการศึกษายังไม่ก้าวสู่เป้าหมายตามที่วาดฝันไว้ ตัวบ่งชี้สำคัญคือผลจากการทดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนในระดับต่างๆที่แสดงผลลัพธ์ออกมานั้น เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับและประกันผลงานที่เกิดขึ้นว่าการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนของไทยเรายังไม่สามารถก้าวสู่แนวหน้าในเวทีการแข่งขันระดับต่างๆได้ และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งบ่งชี้หลายอย่างที่บอกให้รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันกับเราบางประเทศนั้นต่างยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก้าวแซงรุดหน้าไปอย่างมั่นคงและมั่นใจ ซึ่งแตกต่างจากของไทยเราที่ค่อนข้างจะก้าวไปอย่างขาดดุลยภาพไม่มีความสมดุล <อ่านต่อ>


  ส่ง 13 พ.ย. 2560 23:14 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • การบริหารเชิงสถานการณ์ : The Contingency Approach

  การบริหารเชิงสถานการณ์ :

  The Contingency Approach

  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความผันแปรในเชิงบริบทของการศึกษาไทยในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อระบบรูปแบบการบริหารจัดการในหลากหลายมิติอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทิ่เกิดขึ้นกับองค์การหรือหน่วยงานทางการศึกษาระดับฐานรากนั่นคือ "โรงเรียน" ที่เกิดสภาวการณ์ของปัญหาอุปสรรคทางการบริหารจัดการองค์การซึ่งเป็นไปอยู่ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กหรือ <อ่านต่อ>
  ส่ง 13 พ.ย. 2560 20:55 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • STEM Education มุ่งสู่การเรียนรู้ในยุคใหม่

  STEM  Education  มุ่งสู่การเรียนรู้ในยุคใหม่
  ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันนั้น การเปลี่ยนแปลงบริบทรอบด้านได้เกิดปรากฎการณ์ที่มีความหลากหลายในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ที่เรียกว่า Paradigm Shift ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติต่างๆอย่างรอบด้าน รวมทั้งในมิติของการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน ผลที่เกิดขั้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ดังกล่าวนั้นจะมีทั้งผลในเชิงบวกและผลในเชิงลบในบริบททางสังคมที่มีความแตกต่างกันออกไป...<อ่านต่อ>

  ส่ง 6 ก.ย. 2559 00:54 โดย Admin eduweb-stou1
 • SMART CLASSROOM : ห้องเรียนอัจฉริยะ
  SMART CLASSROOM:ห้องเรียนอัจฉริยะ 

  หลังจากที่โครงการแจกแท็บเล็ต ( Tablet ) หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาสาหรับนักเรียนที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าโครงการ OTPC ( One Tablet Per Child ) ได้ถูกระงับโครงการไว้ชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลบางประการนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมจัดทาโครงการขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนโครงการแท็บเล็ตที่ถูกยกเลิกไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านไอซีทีที่มีความต่อเนื่องและสอดรับการสภาพการณ์ของการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมโลกในปัจจุบัน โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมดาเนินการเพื่อสานต่อนโยบายด้านไอซีทีดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่าโครงการจัดทาห้องเรียนอัจฉริยะที่มีชื่อเรียกทางสากลว่า SMART CLASSROOM ซึ่งจากความเคลื่อนไหวและการเตรียมการของโครงการในปัจจุบันอ่านต่อ>>

  ส่ง 6 ก.ย. 2559 00:47 โดย Admin eduweb-stou1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »ดร.สุรศักดิ์  ปาเฮ

DR. SURASAK PAJE
นักวิชาการอิสระ
ด้านการวิจัย การศึกษา และฝึกอบรม
-------------------------------------
Dip.in Ed. , B.Ed.(English)

M.Ed.(Ed.Tech.)KU

Ph.D. (Ed.Tech.&Comms) STOU

-------------------------------------

แนะนำหนังสือและตำราทางวิชาการ
โดย ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/1https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/home/Screenshot%20(7).png