หน้าหลัก


บทความทางการศึกษา

 • STEM Education มุ่งสู่การเรียนรู้ในยุคใหม่

  STEM  Education  มุ่งสู่การเรียนรู้ในยุคใหม่
  ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันนั้น การเปลี่ยนแปลงบริบทรอบด้านได้เกิดปรากฎการณ์ที่มีความหลากหลายในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ที่เรียกว่า Paradigm Shift ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติต่างๆอย่างรอบด้าน รวมทั้งในมิติของการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน ผลที่เกิดขั้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ดังกล่าวนั้นจะมีทั้งผลในเชิงบวกและผลในเชิงลบในบริบททางสังคมที่มีความแตกต่างกันออกไป...<อ่านต่อ>

  ส่ง 6 ก.ย. 2559 00:54 โดย Admin eduweb-stou1
 • SMART CLASSROOM : ห้องเรียนอัจฉริยะ
  SMART CLASSROOM:ห้องเรียนอัจฉริยะ 

  หลังจากที่โครงการแจกแท็บเล็ต ( Tablet ) หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาสาหรับนักเรียนที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าโครงการ OTPC ( One Tablet Per Child ) ได้ถูกระงับโครงการไว้ชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลบางประการนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมจัดทาโครงการขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนโครงการแท็บเล็ตที่ถูกยกเลิกไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านไอซีทีที่มีความต่อเนื่องและสอดรับการสภาพการณ์ของการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมโลกในปัจจุบัน โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมดาเนินการเพื่อสานต่อนโยบายด้านไอซีทีดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่าโครงการจัดทาห้องเรียนอัจฉริยะที่มีชื่อเรียกทางสากลว่า SMART CLASSROOM ซึ่งจากความเคลื่อนไหวและการเตรียมการของโครงการในปัจจุบันอ่านต่อ>>

  ส่ง 6 ก.ย. 2559 00:47 โดย Admin eduweb-stou1
 • มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา Conceptualizing Educational Innovation


  มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา Conceptualizing  Educational  Innovation
  การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันของไทยเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลทุกคณะได้กำหนดนโยบายไว้ชัดเจนเพื่อการบริหารประเทศและสังคมโดยรวม รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ( พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ได้ประกาศนโยบายการบริหารประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเพื่อนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความมั่นคง (
  Stability ) ความมั่งคั่ง ( Prosperity ) และความยั่งยืน ( Sustainability ) ทั้งนี้โดยเน้นการพัฒนา "คน" เป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลักดันและก้าวสู่การพัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่สังคมแห่งเศรษฐกิจฐานความรู้หรือสังคม KBE ( Knowledge Based Economy ) ที่เป็นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน... อ่านต่อ>>>
  ส่ง 6 ก.ย. 2559 00:41 โดย Admin eduweb-stou1
 • เทคโนโลยีการศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่ฐานเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ( Educational Technologies Transformation to the Digital Economy )
  เทคโนโลยีการศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่ฐานเศรษฐกิจยุคดิจิตอล
  ( Educational Technologies Transformation to the Digital Economy )
  รัฐบาลในยุคปัจจุบัน ( พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ได้ประกาศนโยบายการปฏิรูปประเทศเพื่อก้าวตาม Road Map มุ่งสู่วิสัยทัศน์แห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้โดยกำหนดก้าวย่างสำคัญที่กำลังนำพาประเทศให้ก้าวสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศซึ่งผ่านจากยุค Thailand 3.0 เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในอนาคตอีกไม่ช้านี้ ทั้งนี้เพื่อก้าวตามทันกับสถานการณ์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรอบด้านตามยุคกระแสแห่งสังคมโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งเป้าหมายนำพาประเทศชาติให้เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 นั้นจะเป็นยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาในรูปแบบที่ก้าวกระโดด ทั้งนี้โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นไปที่ฐานแห่งเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเศรษฐกิจฐานดิจิตอล ( Digital Economy ) เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศในครั้งนี้.......<อ่านต่อ.....>
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 19:16 โดย Admin eduweb-stou1
 • การศึกษาแบบภควันตภาพ Ubiquitous EDUCATION
  การศึกษาแบบภควันตภาพ  Ubiquitous EDUCATION
          บทนำ
           การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษา ( Changing the Paradigm in Education ) เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมแห่งกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่เรียกว่า The Globalization นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และทั่วถึงในทุกๆสภาพการณ์และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการศึกษาเรียนรู้ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบันในหลากหลายรูปแบบ...<อ่านต่อ>

  ส่ง 23 มิ.ย. 2559 00:54 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »ดร.สุรศักดิ์  ปาเฮ


DR. SURASAK PAJE

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
-------------------------------------
Dip.in Ed. , B.Ed.(English)

M.Ed.(Ed.Tech.)KU

Ph.D. (Ed.Tech.&Comms) STOU

-------------------------------------

แนะนำหนังสือและตำราทางวิชาการ
โดย ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/1https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/home/Screenshot%20(7).png