บทความคัดสรร


การบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทางการศึกษาระดับจังหวัด* Administering the Center for the Provincial Information Technology and Digital in Education

โพสต์21 ม.ค. 2561 19:57โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZWR1d2ViLXN0b3UxLmNvbXxpbmRleHxneDo2ZWNlZWQ3NDRjMTdhM2Vk

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย* Development of the Routine to Research

โพสต์13 พ.ย. 2560 23:18โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย*

Development of the Routine to Research

บทนำ

          การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในทุกๆระดับ ดังที่มักกล่าวกันว่า "คนดี งานเด่น เน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" ซึ่งย่อมหมายถึงการพัฒนาคนจนเกิดเป็นทักษะความรู้ ความเข้าใจให้กับคนแล้วย่อมบังเกิดผลงานที่มีคุณค่าและส่งผลต่อการยอมรับนับถือในภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆได้ในที่สุด  <อ่านต่อ>


การสร้างชุมชนวิชาชีพทางการเรียนสู่เขตพื้นที่การศึกษา* The Establishment of the Professional Learning Community to ESA

โพสต์13 พ.ย. 2560 23:14โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

การสร้างชุมชนวิชาชีพทางการเรียนสู่เขตพื้นที่การศึกษา*

The Establishment of the Professional Learning Community to ESA

ปฐมบท

        ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของประเทศชาติจากทุกภาคส่วนได้กระทำติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จากสิ่งบ่งบอกหลากหลายประการที่ทำให้ภาพของการพัฒนาการศึกษายังไม่ก้าวสู่เป้าหมายตามที่วาดฝันไว้ ตัวบ่งชี้สำคัญคือผลจากการทดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนในระดับต่างๆที่แสดงผลลัพธ์ออกมานั้น เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับและประกันผลงานที่เกิดขึ้นว่าการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนของไทยเรายังไม่สามารถก้าวสู่แนวหน้าในเวทีการแข่งขันระดับต่างๆได้ และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งบ่งชี้หลายอย่างที่บอกให้รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันกับเราบางประเทศนั้นต่างยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก้าวแซงรุดหน้าไปอย่างมั่นคงและมั่นใจ ซึ่งแตกต่างจากของไทยเราที่ค่อนข้างจะก้าวไปอย่างขาดดุลยภาพไม่มีความสมดุล <อ่านต่อ>


การบริหารเชิงสถานการณ์ : The Contingency Approach

โพสต์13 พ.ย. 2560 20:54โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2560 20:55 ]

การบริหารเชิงสถานการณ์ :

The Contingency Approach

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความผันแปรในเชิงบริบทของการศึกษาไทยในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อระบบรูปแบบการบริหารจัดการในหลากหลายมิติอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทิ่เกิดขึ้นกับองค์การหรือหน่วยงานทางการศึกษาระดับฐานรากนั่นคือ "โรงเรียน" ที่เกิดสภาวการณ์ของปัญหาอุปสรรคทางการบริหารจัดการองค์การซึ่งเป็นไปอยู่ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กหรือ <อ่านต่อ>

STEM Education มุ่งสู่การเรียนรู้ในยุคใหม่

โพสต์6 ก.ย. 2559 00:54โดยAdmin eduweb-stou1

STEM  Education  มุ่งสู่การเรียนรู้ในยุคใหม่
ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันนั้น การเปลี่ยนแปลงบริบทรอบด้านได้เกิดปรากฎการณ์ที่มีความหลากหลายในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ที่เรียกว่า Paradigm Shift ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติต่างๆอย่างรอบด้าน รวมทั้งในมิติของการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน ผลที่เกิดขั้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ดังกล่าวนั้นจะมีทั้งผลในเชิงบวกและผลในเชิงลบในบริบททางสังคมที่มีความแตกต่างกันออกไป...<อ่านต่อ>

SMART CLASSROOM : ห้องเรียนอัจฉริยะ

โพสต์6 ก.ย. 2559 00:47โดยAdmin eduweb-stou1   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2559 00:47 ]

SMART CLASSROOM:ห้องเรียนอัจฉริยะ 

หลังจากที่โครงการแจกแท็บเล็ต ( Tablet ) หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาสาหรับนักเรียนที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าโครงการ OTPC ( One Tablet Per Child ) ได้ถูกระงับโครงการไว้ชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลบางประการนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมจัดทาโครงการขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนโครงการแท็บเล็ตที่ถูกยกเลิกไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านไอซีทีที่มีความต่อเนื่องและสอดรับการสภาพการณ์ของการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมโลกในปัจจุบัน โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมดาเนินการเพื่อสานต่อนโยบายด้านไอซีทีดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่าโครงการจัดทาห้องเรียนอัจฉริยะที่มีชื่อเรียกทางสากลว่า SMART CLASSROOM ซึ่งจากความเคลื่อนไหวและการเตรียมการของโครงการในปัจจุบันอ่านต่อ>>

มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา Conceptualizing Educational Innovation

โพสต์6 ก.ย. 2559 00:41โดยAdmin eduweb-stou1มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา Conceptualizing  Educational  Innovation
การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันของไทยเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลทุกคณะได้กำหนดนโยบายไว้ชัดเจนเพื่อการบริหารประเทศและสังคมโดยรวม รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ( พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ได้ประกาศนโยบายการบริหารประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเพื่อนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความมั่นคง (
Stability ) ความมั่งคั่ง ( Prosperity ) และความยั่งยืน ( Sustainability ) ทั้งนี้โดยเน้นการพัฒนา "คน" เป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลักดันและก้าวสู่การพัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่สังคมแห่งเศรษฐกิจฐานความรู้หรือสังคม KBE ( Knowledge Based Economy ) ที่เป็นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน... อ่านต่อ>>>

เทคโนโลยีการศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่ฐานเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ( Educational Technologies Transformation to the Digital Economy )

โพสต์14 ก.ค. 2559 19:14โดยAdmin eduweb-stou1   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2559 19:16 ]

เทคโนโลยีการศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่ฐานเศรษฐกิจยุคดิจิตอล
( Educational Technologies Transformation to the Digital Economy )
รัฐบาลในยุคปัจจุบัน ( พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ได้ประกาศนโยบายการปฏิรูปประเทศเพื่อก้าวตาม Road Map มุ่งสู่วิสัยทัศน์แห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้โดยกำหนดก้าวย่างสำคัญที่กำลังนำพาประเทศให้ก้าวสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศซึ่งผ่านจากยุค Thailand 3.0 เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในอนาคตอีกไม่ช้านี้ ทั้งนี้เพื่อก้าวตามทันกับสถานการณ์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรอบด้านตามยุคกระแสแห่งสังคมโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งเป้าหมายนำพาประเทศชาติให้เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 นั้นจะเป็นยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาในรูปแบบที่ก้าวกระโดด ทั้งนี้โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นไปที่ฐานแห่งเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเศรษฐกิจฐานดิจิตอล ( Digital Economy ) เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศในครั้งนี้.......<อ่านต่อ.....>

1-10 of 15