บทความคัดสรร


STEM Education มุ่งสู่การเรียนรู้ในยุคใหม่

โพสต์6 ก.ย. 2559 00:54โดยAdmin eduweb-stou1

STEM  Education  มุ่งสู่การเรียนรู้ในยุคใหม่
ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันนั้น การเปลี่ยนแปลงบริบทรอบด้านได้เกิดปรากฎการณ์ที่มีความหลากหลายในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ที่เรียกว่า Paradigm Shift ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติต่างๆอย่างรอบด้าน รวมทั้งในมิติของการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน ผลที่เกิดขั้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ดังกล่าวนั้นจะมีทั้งผลในเชิงบวกและผลในเชิงลบในบริบททางสังคมที่มีความแตกต่างกันออกไป...<อ่านต่อ>

SMART CLASSROOM : ห้องเรียนอัจฉริยะ

โพสต์6 ก.ย. 2559 00:47โดยAdmin eduweb-stou1   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2559 00:47 ]

SMART CLASSROOM:ห้องเรียนอัจฉริยะ 

หลังจากที่โครงการแจกแท็บเล็ต ( Tablet ) หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาสาหรับนักเรียนที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าโครงการ OTPC ( One Tablet Per Child ) ได้ถูกระงับโครงการไว้ชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลบางประการนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมจัดทาโครงการขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนโครงการแท็บเล็ตที่ถูกยกเลิกไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านไอซีทีที่มีความต่อเนื่องและสอดรับการสภาพการณ์ของการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมโลกในปัจจุบัน โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมดาเนินการเพื่อสานต่อนโยบายด้านไอซีทีดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่าโครงการจัดทาห้องเรียนอัจฉริยะที่มีชื่อเรียกทางสากลว่า SMART CLASSROOM ซึ่งจากความเคลื่อนไหวและการเตรียมการของโครงการในปัจจุบันอ่านต่อ>>

มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา Conceptualizing Educational Innovation

โพสต์6 ก.ย. 2559 00:41โดยAdmin eduweb-stou1มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา Conceptualizing  Educational  Innovation
การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันของไทยเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลทุกคณะได้กำหนดนโยบายไว้ชัดเจนเพื่อการบริหารประเทศและสังคมโดยรวม รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ( พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ได้ประกาศนโยบายการบริหารประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเพื่อนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความมั่นคง (
Stability ) ความมั่งคั่ง ( Prosperity ) และความยั่งยืน ( Sustainability ) ทั้งนี้โดยเน้นการพัฒนา "คน" เป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลักดันและก้าวสู่การพัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่สังคมแห่งเศรษฐกิจฐานความรู้หรือสังคม KBE ( Knowledge Based Economy ) ที่เป็นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน... อ่านต่อ>>>

เทคโนโลยีการศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่ฐานเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ( Educational Technologies Transformation to the Digital Economy )

โพสต์14 ก.ค. 2559 19:14โดยAdmin eduweb-stou1   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2559 19:16 ]

เทคโนโลยีการศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่ฐานเศรษฐกิจยุคดิจิตอล
( Educational Technologies Transformation to the Digital Economy )
รัฐบาลในยุคปัจจุบัน ( พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ได้ประกาศนโยบายการปฏิรูปประเทศเพื่อก้าวตาม Road Map มุ่งสู่วิสัยทัศน์แห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้โดยกำหนดก้าวย่างสำคัญที่กำลังนำพาประเทศให้ก้าวสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศซึ่งผ่านจากยุค Thailand 3.0 เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในอนาคตอีกไม่ช้านี้ ทั้งนี้เพื่อก้าวตามทันกับสถานการณ์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรอบด้านตามยุคกระแสแห่งสังคมโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งเป้าหมายนำพาประเทศชาติให้เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 นั้นจะเป็นยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาในรูปแบบที่ก้าวกระโดด ทั้งนี้โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นไปที่ฐานแห่งเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเศรษฐกิจฐานดิจิตอล ( Digital Economy ) เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศในครั้งนี้.......<อ่านต่อ.....>

การศึกษาแบบภควันตภาพ Ubiquitous EDUCATION

โพสต์23 มิ.ย. 2559 00:49โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2559 00:54 ]

การศึกษาแบบภควันตภาพ  Ubiquitous EDUCATION
        บทนำ
         การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษา ( Changing the Paradigm in Education ) เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมแห่งกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่เรียกว่า The Globalization นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และทั่วถึงในทุกๆสภาพการณ์และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการศึกษาเรียนรู้ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบันในหลากหลายรูปแบบ...<อ่านต่อ>

การเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ Web-Based Learning : WBL

โพสต์23 มิ.ย. 2559 00:44โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2559 00:44 ]

การเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ Web-Based Learning : WBL
        บทนำ
          กระบวนการและรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในสังคมแห่งโลกในยุคดิจิตอล ( The Digital Age ) ในปัจจุบันได้พัฒนาการความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของคว่มเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Networks ) ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า WWW ( World Wide Web ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันที่ได้....<อ่านต่อ>

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โรงเรียน | The Strategies for Public Relation in Schools

โพสต์26 พ.ค. 2559 08:44โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2559 01:18 โดย Admin eduweb-stou1 ]

ความนำ

ผลแห่งความสำเร็จใดๆในการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน / สถานศึกษาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพระบบงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆเป็นประการสำคัญ กลยุทธ์หนึ่งซึ่งจะเกื้อหนุนให้ระบบงานบรรลุผลแห่งความสำเร็จก็คือ การประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์......อ่านต่อ>>>

เฟซบุ๊ก : การใช้สื่อเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือทางการศึกษา ( Facebook : Using of Social Media as an Educational Tool )

โพสต์14 ธ.ค. 2558 23:28โดยsurasak eduweb-stou1   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2559 01:19 โดย Admin eduweb-stou1 ]

เฟซบุ๊ก : การใช้สื่อเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือทางการศึกษา

facebook : Using of Social Media as an Educational Tool )  ปรากฏการณ์ของการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากพัฒนาการของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันมีความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน ของกลุ่มคนทุกชนชั้นในสังคม ปฏิสัมพันธ์ ( Interaction ) ของระบบการสื่อสารสร้างความรวดเร็ว สะดวกสบายต่อผู้ใช้ในวงกว้าง จนกลายเป็น........อ่านต่อ>> 

แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

โพสต์14 ธ.ค. 2558 23:24โดยsurasak eduweb-stou1   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2559 01:20 โดย Admin eduweb-stou1 ]

บทนำ

          นโยบายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน ( นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ) ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบายด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาตินั้น เป็นนโยบายที่มีความสำคัญยิ่ง โดยรัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบ.....อ่านต่อ>>

1-9 of 9