การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย* Development of the Routine to Research

โพสต์13 พ.ย. 2560 23:18โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย*

Development of the Routine to Research

บทนำ

          การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในทุกๆระดับ ดังที่มักกล่าวกันว่า "คนดี งานเด่น เน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" ซึ่งย่อมหมายถึงการพัฒนาคนจนเกิดเป็นทักษะความรู้ ความเข้าใจให้กับคนแล้วย่อมบังเกิดผลงานที่มีคุณค่าและส่งผลต่อการยอมรับนับถือในภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆได้ในที่สุด  <อ่านต่อ>


Comments