ประวัติ

ประวัติและผลงาน

ชื่อ - สกุล         ดร.สุรศักดิ์  ปาเฮ   Surasak Paje , Ph.D. ( Educational Technology and

                        Communications ) STOU , Thailand.

ตำแหน่ง           นักวิชาการอิสระ ด้านการวิจัย การศึกษา และฝึกอบรม

ภูมิลำเนา         เกิดที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ปัจจุบันทำงานและตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดแพร่

                       ที่อยู่ 148 หมู่ 10 หมู่บ้านสันติภาพ ถนนช่อแฮ ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ครอบครัว

        @ภรรยา นางวัลลภา ปาเฮ คุณวุฒิ ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)

        (ภาษาอังกฤษ) , ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ตำแหน่งครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญ วิทยาลัย

        อาชีวศึกษาแพร่


        @บุตร นายแพทย์ณนัทพงศ์ ปาเฮ คุณวุฒิ วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2)

        (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)

        (แพทยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ว.ว.แพทย์เฉพาะทาง

        ด้านโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


        @ บุตร นางสาวกุลธนันท์ ปาเฮ คุณวุฒิ วท.บ.(คณิตศาสตร์

        ประยุกต์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปัจจุบัน

        ศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม.(วิทยาการประกันสุขภาพและเวชศาสตร

        ชะลอวัย) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

        ประวัติการศึกษา

        @. อนุบาลศึกษา - ป.7 (พ.ศ. 2505-2513) โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อ.นาน้อย จ.น่าน

        @. ม.ศ.1 - ม.ศ.3 (พ.ศ. 2514-2516) โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อยจ.น่าน (นักเรียนรุ่นที่ 5)

        @. ป.กศ.(เกษตรกรรม)(พ.ศ. 2517-2518) โรงเรียนเกษตรกรรมตาก / รงเรียนเกษตรกรรมศรีสะเกษ

             (นักเรียนทุนฝึกหัดครูจากจังหวัดน่าน) นักเรียนทุนรุ่นที่ 5

        @. พ.ม. ( พ.ศ. 2525) จากกองส่งเสริมวิทยฐานะ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ

        @. ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) (พ.ศ. 2526-2527) ลาศึกษาต่อภาคปกติ ณ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

             (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)

        @. ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) (พ.ศ. 2530-2532) ลาศึกษาต่อภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             บางเขน กรุงเทพฯ.(รุ่นที่3)

        @. ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)(พ.ศ. 2554-2559) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(รุ่นที่1)

 

        ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

        ปี 2519-2523 ตำแหน่งครู 1 โรงเรียนบ้านนาทะนุง อ.นาน้อย จ.น่าน (ปัจจุบัน อ.นาหมื่น จ.น่าน)

        ปี 2524-2526 ตำแหน่งครู 2 โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อ.นาน้อย จ.น่าน

        ปี 2527-2528 ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านศาลา อ.นาน้อย จ.น่าน

        ปี 2529-2538 ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านสันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

        ปี 2538-2540 ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

        ปี 2540-2542 ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ อ.แม่จริม จ.น่าน

        ปี 2542-2543 ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

        ปี 2543-2544 ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

        ปี 2544-2545 ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ อ.ปง จ.พะเยา

        ปี 2545-2547 ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ อ.วังชิ้น จ.แพร่

        ปี 2547-2549 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

        ปี 2549-2553 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต 2

        ปี 2553-2559 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 2

        ปี 2559-2560 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 2

                     รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 2

        ปี 2561 - ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และการฝึกอบรม

        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

        จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ( จ.ม. )

        ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม. )  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )

        ตริตราภรณ์มงกุฎไทย ( ต.ม. )   ตริตราภรณ์ช้างเผือก ( ต.ช. )

        เหรียญจักรพรรด์มาลา ( ร.จ.พ. )

 

        เหรียญเชิดชูเกียรติและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

        -เข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วัดไร่ขิง ชั้น 1 ปี 2539

        -เข็มคุรุสดุดีจากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ปี  2541

        -เข็มเชิดชูเกียรติ"หนึ่งครูแสนดี" จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556

        -โล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานการวิจัยระดับชาติครั้งที่ 35 (The 35th National Research Conference) สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี  2558

        - โล่เกียรติยศผู้ทำคุณประโยชน์ให้การสนับสนุนงานด้านการศึกษาเอกชนของจังหวัดแพร่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีรเกียรติ) ประจำปี 2559

        - รางวัลเกียรติยศผลงานดุษฎีนิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 1/2559 และได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 1/2559

        - โล่เกียรติคุณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้เสียสละอุทิศตน และทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) ประจำปี 2560

 

        ประสบการณ์ด้านวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ

        -อาจารย์พิเศษสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ สอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ค.บ. โปรแกรมบริหารการศึกษาศูนย์แพร่-น่าน และ ศศ.บ. โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์แพร่-น่าน

        -ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม , มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , มหาวิทยาลัยพะเยา , มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเวสต์เทิร์น  เป็นต้น

        -ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะประจำเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาและส่วนราชการอื่นๆทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด

        -สมาชิกนักวิจัยของสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ( สวช. )

        -วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 และหน่วยงานทางการศึกษาและส่วนราชการอื่นๆ

        -วิทยากรพิเศษ ( Guest Speaker ) ให้กับนักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

         - เป็นสมาชิกผู้ตรวจประเมินสมรรถนะวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน ) หรือ สคว.

        - เป็นสมาชิกผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) หรือ สมศ.

        การอบรม/ประชุม/สัมมนา (ที่สำคัญ)

        -อบรมหลักสูตรการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับ ณ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ปี 2534

        -อบรมหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับ ณ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ปี 2534

        -อบรมหลักสูตรเตรียมผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ปี 2539

        -อบรมหลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอำเภอ ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ปี 2543

        -อบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.เชียงใหม่ ปี 2549

        -อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดน่าน ปี 2541

        -อบรมสัมมนาการพัฒนาการบริหารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอของสำนักพัฒนาการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1 ปี 2542

        -อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8 ปี 2544

        -อบรมหลักสูตรการวางแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2545

        -อบรมหลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2546

        -อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546

        -อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผล SPSS สำหรับผู้บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546

        -อบรมหลักสูตรด้านระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2 ปี 2548

        -อบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2550

        -อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2551

        -อบรมหลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 ปี 2554

        -การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเรื่อง "The Fourth TCU International e-Learning Conference 2012 : Smart Innovations in Education and Lifelong Learning" โดย Thailand Cyber University Project ที่อาคารสัมมนา 9 เมืองทองธานี 14-15 June 2012.

        -การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษเรื่อง "The 1st International Conference on Special Education : Innovation to Enhance Learning Initiative and Practices" ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ 28-31 กรกฎาคม 2558

        -การประชุมวิชาการและการนำเสนองานวิจัยระดับชาติเรื่อง "The 35th National Research Conference" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 25-26 มิถุนายน 2558

        -การประชุมและนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติเรื่อง "The National and International Graduate Research Conference 2016" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14-1ุ6 มกราคม 2559

        -การอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจประเมิน ( Assessor ) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์ริเคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 19-20 กรกฎาคม 2561

 

        ผลงานทางวิชาการ

 

        1).ประเภทงานวิจัย ( Research )

        1.1 งานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

        -การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนจากหนังสือการ์ตูนประกอบการสอนระหว่างการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนที่มีคำบรรยายและบทสนทนาเป็นตัวเรียงพิมพ์และหนังสือการ์ตูนที่มีคำบรรยายและบทสนทนาเป็นตัวเขียนปี 2532 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        -ผลการจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนสำหรับการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2538 งานวิจัยส่วนบุคคล


        1.2การวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research)

        -ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มนักเรียนของจังหวัดน่าน ปี 2541 งานวิจัยของหน่วยงาน

        -กระบวนการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ปี 2545 งานวิจัยของหน่วยงาน

        -คุณภาพและความพึงพอใจในการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2 ปี 2546 งานวิจัยหน่วยงาน

        -บทบาทและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2 ปี 2551 งานวิจัยหน่วยงาน

        -สภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2 ปี 2550 งานวิจัยส่วนบุคคล

        -การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2 ปี 2550 งานวิจัยหน่วยงาน

        -สภาพการใช้สื่อเพื่อการเรียนเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2 ปี 2553 งานวิจัยหน่วยงาน

        -การปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ปี 2554 งานวิจัยหน่วยงาน

 

        1.3 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

        -การออกแบบและพัฒนาระบบการสอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 (อยู่ระหว่างการวิจัย)

        -การพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพ สำหรับนักเรียนระดับมyธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือตอนบน (ปี 2559) งานวิจัยปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มสธ.

       

        2). ประเภทเอกสารและตำราทางวิชาการ ( Textbooks )

        2.1 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา/โสตทัศนศึกษา/ICT

        -การบริหารศูนย์สื่อการสอน

        -การผลิตวัสดุการสอนกราฟิก

        -เทคโนโลยีการศึกษา

        -การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

        -มโนทัศน์นวัตกรรมทางการศึกษา

        -สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ได้จดสิทธิบัตรและได้รับลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา )

        -สื่อแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ : รวมบทความคัดสรร

        -การเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 : รวมบทความคัดสรร

        -การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก : รวมบทความคัดสรร

        -การศึกษาภควันตภาพ : การเรียนแบบทุกที่ทุกเวลา

        -กระบวนทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล ( ได้จดสิทธิบัตรและได้รับลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา )

        -การศึกษาออนไลน์ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ (ได้จดสิทธิบัตรและได้รับลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา )

        -เทคนิคการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา ( อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ )

        -การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนการสอน ( อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ )

       

        2.2 ด้านบริหารการศึกษา หลักสูตรการสอน และนิเทศการศึกษา

        -การปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นที่

        -การสอนซ่อมเสริม

        -การประกันคุณภาพการศึกษา : หลักการ แนวคิดและการปฏิบัติ

        -การนิเทศภายในโรงเรียน

        -เขตพื้นที่การศึกษาไทย : การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนทัศน์

        -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        -มโนทัศน์การพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

        -การสอนแบบโครงงาน(PBL)

        -การบริหารแบบฐานโรงเรียน(SBM)

        -การสอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก(MGT) ได้จดสิทธิบัตรและได้รับลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา


        2.3 ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

        -สถาปัตยกรรมของจังหวัดน่าน

        -สรุปผลการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

        -แม่จริมของเรา (เขียนร่วม)

        -วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน (เขียนร่วม)


        3. ประเภทรายงานประเมินโครงการ

        -รายงานโครงการ"การประเมินโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปในโรงเรียนและสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน" ปี 2540

        -รายงานโครงการ"การตรวจมาตรฐานสถาบันของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ : อำเภอปง จังหวัดพะเยา" ปี 2545

        -รายงานโครงการ"การสำรวจสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่" ปี 2545

        -รายงานการประเมินผลการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34 จังหวัดแพร่ ปี 2547

        -รายงานการประเมินผลการจัดมหกรรมสงกรานต์ล้านนาจังหวัดแพร่ ปี 2549

        -รายงานการประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2 ปี 2550

        -รายงานการประเมินผลการจัดโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 34 ภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ ปี 2558

 

        4.ประเภทบทความวิชาการ

        @"การเลือกและการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ" วารสารประชาศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2537

        @"ครูกับการศึกษายุคโลกาภิวัตน์" วารสารประชาศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 12 เดือนกันยายน 2538

        @"สู่มิติการเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ" วารสารวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือนมุถุนายน 2543 และ วารสารข้าราชการครู ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2543

        @"ผู้บริหารกับการสร้างโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ" วารสารวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2543

        @"การปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2545

        @"การนิเทศภายใน : หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียน" วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2545

        @"การประเมินผลแผนงานและโครงการเชิงระบบ" วารสารเสมาเวียงโกศัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2547

        @"การส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด" วารสารเสมาเวียงโกศัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายนขมิถุนายน 2547

        @"การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ" วารสารเสมาเวียงโกศัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2547

        @"ปฏิรูปการศึกษาไทย:กระแสกดดันสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่ออัตตา" วารสารเสมาเวียงโกศัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2547

        @"เทคโนโลยีการศึกษา : ศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมไทย" วารสารเสมาเวียงโกศัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนธันวาคม 2547 - เดือนมกราคม 2548

        @"แนวคิดการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเขตพื้นที่การศึกษา" วารสารเสมาเวียงโกศัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2548

        @"วิทยาลัยชุมชนแพร่ : ต้องก้าวอย่างมั่นคงและมั่นใจ" วารสารเสมาเวียงโกศัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2548

        @"การพัฒนาวิชาชีพครูสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง" คู่มือการอบรมสัมมนาครูทั้งระบบ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์-โรงแรมแม่ยมพาเลซ

        @"ผู้บริหารโรงเรียน : บทบาทและความท้าทายในยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง" คู่มือการอบรมสัมมนาครูทั้งระบบ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์-โรงแรมแม่ยมพาเลซ

        @"การสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ" เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2

        @"การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน" เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา สพป.แพร่เขต 2

        @"ประสิทธิภาพการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม" เอกสารประกอบการอบรเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.แพร่เขต 2

        @"ONET : บทสรุปที่สวนกระแสการปฏิรูปการศึกษา" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่เขต 2

        @"เฟซบุ๊ค : การใช้สื่อเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือทางการศึกษา" เอกสารประกอบการการนิเทศทางไกลและอบรมครูผู้สอนไอซีที สังกัด สพป.แพร่เขต 2

        @"ภาพอนาคตการศึกษาไทย : วิเคราะห์บนฐานการวิจัย" เอกสารประกอบการสัมมนาเข้มครั้งที่ 1/2554 ระดับปริญญาเอก มสธ.

        @"การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน : ศักยภาพและความพร้อม"เอกสารประกอบการสัมมนาเข้มครั้งที่ 2/2554 ระดับปริญญาเอก มสธ.

        @"มโนทัศน์เทคโนโลยีการศึกษา ( Conceptualizing Educational Technology )" เอกสารประกอบการสัมมนาเข้มครั้งที่ 1/2554 ระดับปริญญาเอก มสธ.

        @"บทบาทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้มุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน" เอกสารสัมมนาปริญญาเอก

        @"วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CAR)" เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ สังกัด สช.

        @"อีเลิร์นนิ่ง : ระบบการเรียนรู้ในสังคมยุคเปิด" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"การประเมินผลสื่อการเรียนรู้ ( Learning Media Evaluation )" เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการด้านการวัดผลประเมินผลโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( Learning Skills in the 21st Century )" เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"กระบวนทัศน์ใหม่ของระบบการสอนในยุคดิจิตอล ( The New Paradigm of the Instructional System in Digital Age )" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21" เอกสารประกอบการอบรมและพัฒนาครูในการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง ที่โรงแรมนครแพร่ทาเวอร์

        @"การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ : การสร้างระบบการมีส่วนร่วม" เอกสารประกอบการสัมมนาคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดแพร่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        @"การนำเสนอแบบจำลองสำหรับการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร่" เอกสารประกอบการสัมมนาคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดแพร่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        @"การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร่ : ความสำเร็จหรือความล้มเหลว?" เอกสารประกอบการสัมมนาคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดแพร่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        @"แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา : โอกาสและความท้าทาย" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"สื่อแท็บเล็ต : องค์ความรู้จากการวิจัย" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"Computer Literacy : ความสามารถในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โรงเรียน" เอกสารประกอบการประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"ศักยภาพสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคสังคมออนไลน์" เอกสารประกอบการประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"การเรียนรู้แบบผสมผสาน ( Blended Learning )"เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ( Multi-media for Education )" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"โรงเรียนที่ดีที่สุด : มิติด้านสิ่งแวดล้อมทางสัมคมและวัฒนธรรม" เอกสารประกอบการสัมมนานักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

        @"สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา ( Social Media for Education )" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"ห้องเรียนเสมือนจริง ( Virtual Classroom )" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"ห้องเรียนกลับทาง : ห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่ 21 ( Flipped Classroom : New Classroom Dimension in the 21st Century )" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศการศึกษาทางไกล

        @"M-Learning : เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแบบพกพา"เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"OER : นวัตกรรมทางการเรียนระบบเปิด" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"การศึกษาแบบภควันตภาพ(Ubiquitous Education)"เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"ภควันตภาพศึกษา : กระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

วารสาร Horizon Vol.5 No.1 (17) : 6-11.

        @"Smart Classroom : ห้องเรียนอัจฉริยะ" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"โรงเรียนแห่งอนาคต" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"การวิจัยและพัฒนาโมเดลทางการศึกษา" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"เทคโนโลยีการศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย : ผลลัพธ์ที่ไม่ลงตัวของระบบการศึกษา?" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"การศึกษาทางไกล : การวิเคราะห์ปัจจัยทางเลือกสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของไทย" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"การสอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก (Multi-Graded Teaching in the Small Schools)"เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"โรงเรียนประชารัฐ : ยุทธศาสตร์ ทางรอด และทางเลือกของการปฏิรูปการศึกษาไทย" เอกสารประกอบการนำเสนอที่ประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของ สพฐ. 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.

และการนิเทศทางไกล

        @"การวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับพื้นที่ : ความจำเป็นเร่งด่วนของการปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับภูมิภาค" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"การเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ (Web-Based Learning)" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"การบริหารจัดการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เชิงระบบ" เอกสารประกอบการประชุมครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"การพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือตอนบน" วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 กันยายน-ธันวาคม 2559 : 9-23.

        @"STEM Education : มุ่งสู่การเรียนรูยุคใหม่" เอกสารประกอบการประชุครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"การบริหารเชิงสถานการณ์ ( The Contingency Approach )" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

        @"มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา ( Conceptualizing Educational Innovation )" เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด และเอกสารการนิเทศทางไกล

         @ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ( Development of the Routine to Research : R2R )" เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่เขต 2 วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร สพป.แพร่เขต 2

          @"การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่เขตพื้นที่การศึกษา ( The Establishment of  Professional Learning Community to the ESA )" เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่เขต 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมือง จ.แพร่

                @"ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่สู่ยุค Thailand 4.0* The Strategies of Educational Administrative for Phrae Provincial Private Education to Thailand 4.0 Eraเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

                @"ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดแพร่* ( The Developmental Strategies for Early Childhood Education in Phrae Province )" บทความประกอบการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดแพร่ วันที่ 5 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

          @"การบริหารศูนย์เทคโนโลยสารสนเทศและดิจิทัลทางการศึกษาระดับจังหวัด ( Administering the Center for the Provincial Educational Information Technology and Digital )" บทความนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเอกสารการนิเทศทางไกล

            @"การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา ( Institution Research and Quality Assurance in Education )" เอกสารการบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศทางไกล

            @"อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งทางการศึกษา ( Internet of Things in Education ) เอกสารการบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศทางไกล

        ช่องทางการสื่อสารระบบเครือข่าย

        #Mobile Phone 080-1257248 

        #Fax : 054-622480

        #Webpage : http://www.eduweb-stou1.com

        #e-Mail : surasak.ph54@hotmail.com

        #Facebook : Phdtechstou Surasak

        #Line : P.Surasak

Comments