หน้าหลัก


บทความทางการศึกษา

 • การบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทางการศึกษาระดับจังหวัด* Administering the Center for the Provincial Information Technology and Digital in Education
  https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZWR1d2ViLXN0b3UxLmNvbXxpbmRleHxneDo2ZWNlZWQ3NDRjMTdhM2Vk

  ส่ง 21 ม.ค. 2561 19:57 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดแพร่
  https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZWR1d2ViLXN0b3UxLmNvbXxpbmRleHxneDo2YjU5YWYyOTY1NDYxNDNk

  ส่ง 14 ม.ค. 2561 19:45 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่สู่ยุค Thailand 4.0

  ส่ง 14 ม.ค. 2561 19:46 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย* Development of the Routine to Research

  การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย*

  Development of the Routine to Research

  บทนำ

            การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในทุกๆระดับ ดังที่มักกล่าวกันว่า "คนดี งานเด่น เน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" ซึ่งย่อมหมายถึงการพัฒนาคนจนเกิดเป็นทักษะความรู้ ความเข้าใจให้กับคนแล้วย่อมบังเกิดผลงานที่มีคุณค่าและส่งผลต่อการยอมรับนับถือในภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆได้ในที่สุด  <อ่านต่อ>


  ส่ง 13 พ.ย. 2560 23:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • การสร้างชุมชนวิชาชีพทางการเรียนสู่เขตพื้นที่การศึกษา* The Establishment of the Professional Learning Community to ESA

  การสร้างชุมชนวิชาชีพทางการเรียนสู่เขตพื้นที่การศึกษา*

  The Establishment of the Professional Learning Community to ESA

  ปฐมบท

          ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของประเทศชาติจากทุกภาคส่วนได้กระทำติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จากสิ่งบ่งบอกหลากหลายประการที่ทำให้ภาพของการพัฒนาการศึกษายังไม่ก้าวสู่เป้าหมายตามที่วาดฝันไว้ ตัวบ่งชี้สำคัญคือผลจากการทดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนในระดับต่างๆที่แสดงผลลัพธ์ออกมานั้น เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับและประกันผลงานที่เกิดขึ้นว่าการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนของไทยเรายังไม่สามารถก้าวสู่แนวหน้าในเวทีการแข่งขันระดับต่างๆได้ และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งบ่งชี้หลายอย่างที่บอกให้รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันกับเราบางประเทศนั้นต่างยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก้าวแซงรุดหน้าไปอย่างมั่นคงและมั่นใจ ซึ่งแตกต่างจากของไทยเราที่ค่อนข้างจะก้าวไปอย่างขาดดุลยภาพไม่มีความสมดุล <อ่านต่อ>


  ส่ง 13 พ.ย. 2560 23:14 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »ดร.สุรศักดิ์  ปาเฮ

DR. SURASAK PAJE
นักวิชาการอิสระ
ด้านการวิจัย การศึกษา และฝึกอบรม
-------------------------------------
Dip.in Ed. , B.Ed.(English)

M.Ed.(Ed.Tech.)KU

Ph.D. (Ed.Tech.&Comms) STOU

-------------------------------------

แนะนำหนังสือและตำราทางวิชาการ
โดย ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/sux-laea-thekhnoloyi-pheux-kar-siksa

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/sux-laea-thekhnoloyi-pheux-kar-siksa

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/1

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/kar-suksa-ph-khwan-t-phakh

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/2

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/home/Screenshot%20(7).png