การศึกษาพควันตภาค

การศึกษาภควันตภาพ ( Ubiquitous Education ) เป็นเอกสารตำราที่กล่่าวถึงนวัตกรรมทางการเรียนยุคใหม่ที่ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่ง และทุกเวลา ที่เรียกว่า Anywhere Anytime โดยการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์( Computer Networks )และอินเทอร์เน็ต( Internet ) ที่มีโครงข่ายที่คอบคลุมทุกมุมโลก การศึกษาภควันตภาพสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ทั้งแบบประสานเวลา (  Synchronous ) แบบไม่ประสานเวลา ( Asynchronous ) และแบบผสมผสาน ( Hybrid ) เหมาะสำหรับการศึกษาอ้างอิง และนำไปปรับใช้ในหลักปฏิบัติในการเรียนการสอน ราคาจำหน่ายเล่มละ 150 บาท ที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกแห่ง
Comments