กระบวนทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล


กระบวนทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล ( The Paradigm of Educational Technology in the Digital Age ) เป็นตำราทางวิชาการ่เกี่ยวกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่กล่าวถึงรูปแบบ แนวคิด วิธีการหรือการปฏิบัติในการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนแนวใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างมากในยุคทางสังคมที่เรียกว่ายุคดิจิทัลในปัจจุบัน เนื้อหามีทั้งหมด 3 ตอน ( Sections ) รวม 33 บท ( Chapters ) เป็นตำราที่เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง และเตรียมตัวสอบของนิสิตนักศึกษาทุกระดับ นักวิชาการศึกษา ครูอาจารย์ ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ราคาจำหน่ายเล่มละ 420 บาท มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกแห่ง
Comments