กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สุรศักดิ์  ปาเฮ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

Dip.in Ed. , B.Ed.(English) , M.Ed.(Ed.Tech.) , Ph.D.(Candidate)(Ed.Tech.Comm.) STOU

 ความนำ

     ผลแห่งความสำเร็จใดๆในการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน / สถานศึกษาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพระบบงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆเป็นประการสำคัญกลยุทธ์หนึ่งซึ่งจะเกื้อหนุนให้ระบบงานบรรลุผลแห่งความสำเร็จก็คือ การประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ของการสื่อความหมาย             ( Communication) จากหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อให้บุคคลหรือชุมชน ได้รับทราบในผลของการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลาย เกิดเป็นพลวัต( Dynamic ) ของการทำงานที่มีพลังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าประสิทธิภาพของการสื่อความหมายที่ดีย่อมก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ( Interaction ) ในเชิงสร้างสรรค์ เกิดความร่วมมือ และเกิดการยอมรับร่วมกันในสังคมโดยรวม.......อ่านต่อ>>

Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
26 พ.ค. 2559 08:38
Comments