การพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือตอนบน DEVELOPMENT OF A UBIQUITOUS INSTRUCTIONAL SYSTEM FOR UPPER SECONDARY STUDENTS IN UPPER NORTHERN THAILAND

โพสต์14 ก.ค. 2559 19:05โดยAdmin eduweb-stou1   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2559 19:07 ]
การพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือตอนบน DEVELOPMENT OF A UBIQUITOUS INSTRUCTIONAL SYSTEM FOR UPPER SECONDARY STUDENTS IN UPPER NORTHERN THAILAND

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).พัฒนาระบบการสอนภควันตภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือตอนบน และ 2). ประเมินระบบการสอนภควันตภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเหนือตอนบน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพ จากการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การออกแบบจำลองระบบ และการทดสอบระบบการสอนที่สร้างขึ้น โดยกำหนดขั้นตอนของระบบการสอนภควันตภาพออกเป็น 9 ขั้นตอนประกอบด้วย (1) การกำหนดอุดมการณ์ทางการเรียนภควันตภาพ (2) การศึกษาสภาพบริบทของสถานศึกษาและชุมชน (3) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนภควันตภาพ (4) การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (5) การพัฒนาชุดการสอนภควันตภาพ (6) เตรียมการจัดการเรียนการสอน (7) การถ่ายทอดระบบการสอน (8) การประเมินประสิทธิภาพระบบการสอนรวมทั้งสภาพแวดล้อม และ (9) การประกันคุณภาพระบบการสอน ซึ่งแบบจำลองระบบการสอนภควันตภาพมีชื่อเรียกว่า BEDUL Model ( Basic Education Ubiquitous Learning Model )  <อ่านต่อ.........>