สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศีกษา


สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Media and Technologies for Education)เป็นศาสตร์และองค์ควมรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาเชิงระบบ กล่าวถึงสื่อและเทคโนโลยียุคเก่ากับยุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการศึกษา และการจัดฝึกอบรมในระบบการศึกษายุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหลักการทฤษฏีทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สำคัญทั้งหลักการทางจิตวิทยา หลักการสื่อสาร หลักการและทฤษฎีวิธีระบบ หลกการวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอนยุคดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ และแนวโน้มในการ้สื่อเทคโนโลยีการศึกษา เหาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
Comments